O z n á m e n í 


o implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů

(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES)Obchodní korporace EventEx s.r.o. (dále jen EventEx) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v případech a za podmínek upravených směrnicí jednatelky Standardy ochrany osobních údajů dle GDPR ze dne 24. 5. 2018. 

Na EventEx je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adrese: tereza@eventex.cz, nebo poštou na adrese: EventEx s.r.o., Nám. Republiky 656/8, 110 00 Praha 1, Staré Město. 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na EventEx obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě s žádostí o omezení zpracování, vznesením námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Shora uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na EventEx obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 


V Praze dne 24. 5. 2018                                             Mgr. Tereza Mojžíšová
                                                                                               jednatelka